Algemene voorwaarden

The following is a translation of our terms and conditions into Dutch:

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Whittle-ICT. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Whittle-ICT, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met Whittle-ICT verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

1. Definities

a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Whittle-ICT wordt gesloten.
b. Mediaproduct: een samenhangend geheel van middelen waarbij informatie uitgedragen kan worden, inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, video’s, programmascripts, databases en andere media.
c. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk, mondeling of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Whittle-ICT.

2. Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Whittle-ICT gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Whittle-ICT verrichtte handelingen.
b. Door ondertekening van een overeenkomst met Whittle-ICT verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Whittle-ICT en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
c. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Whittle-ICT opgenomen wordt.

3. Aanbieding & Acceptatie

a. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Whittle-ICT gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Whittle-ICT schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
b. Offertes en prijsopgave door Whittle-ICT blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Whittle-ICT. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
c. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Whittle-ICT zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
d. De opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
e. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

4. Aanvang van de overeenkomst

a. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Whittle-ICT de totstandkoming door een schriftelijke of elektronisch mededeling aan de Afnemer heeft bevestigd, dan wel op het moment dat Whittle-ICT uitvoering heeft gegeven aan de Overeenkomst.
b. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Uitvoering van de overeenkomst

a. Whittle-ICT zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Whittle-ICT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
c. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Whittle-ICT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Whittle-ICT zijn verstrekt, heeft Whittle-ICT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen
d. Whittle-ICT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Whittle-ICT is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Whittle-ICT kenbaar behoorde te zijn.
e. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Whittle-ICT de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
f. Indien door Whittle-ICT of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
g. Opdrachtgever vrijwaart Whittle-ICT voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

6. Duur en Beëindiging

a. Het ontwerpen van een nieuwe mediaproduct door Whittle-ICT voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken waarop het mediaproduct klaar zal zijn.
b. Whittle-ICT heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Whittle-ICT overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
c. Whittle-ICT heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
d. Whittle-ICT heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende of discriminerende teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar mediaproducts met intolerante, haatzaaiende, ophitsende of discriminerende inhoud, op de mediaproduct plaatst of wil plaatsen.

7. Levering en Leveringstijd

a. Whittle-ICT gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
b. Door Whittle-ICT gemaakte mediaproducten worden op een nader te specificeren wijze (ftp of dvd-rom) aan de opdrachtgever opgeleverd.

8. Overmacht

a. Whittle-ICT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Whittle-ICT als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
b. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Whittle-ICT alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en Whittle-ICT geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Whittle-ICT tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
c. Whittle-ICT is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Whittle-ICT geen invloed kan uitoefenen.

9. Prijzen

a. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
b. Whittle-ICT heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

10. Betalingsvoorwaarden

a. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het bouwen van een mediaproduct gesloten tussen de opdrachtgever en Whittle-ICT en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
b. De opdrachtgever dient na oplevering van het mediaproduct het verschuldigde bedrag te voldoen. Whittle-ICT stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
c. Facturen zijn uitsluitend betaalbaar aan Whittle-ICT.
d. Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
e. In genoemde gevallen behoudt Whittle-ICT zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
f. Indien een betaling niet tijdig is voldaan, raakt de Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is de Afnemer over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Afnemer na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de betaling te voldoen, kan Whittle-ICT de betaling uit handen geven, in welk geval Afnemer naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
g. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Whittle-ICT hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

11. Intellectuele eigendom

a. Al het door Whittle-ICT vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Whittle-ICT niet worden bewerkt of verwerkt in andere mediaproducten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Whittle-ICT gemaakte mediaproducten is slechts toegestaan wanneer de door Whittle-ICT vervaardigde onderdelen worden gebruikt in het mediaproduct van het bedrijf dat met Whittle-ICT een contract is aangegaan.
b. Het eigendom van door Whittle-ICT verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig bij Whittle-ICT, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Whittle-ICT hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Whittle-ICT gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
c. Whittle-ICT behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

12. Aansprakelijkheid

a. Voor zover Whittle-ICT bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Whittle-ICT weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Whittle-ICT op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Whittle-ICT.
b. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Whittle-ICT slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Whittle-ICT voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
c. De opdrachtgever vrijwaart Whittle-ICT voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van Whittle-ICT.
d. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Whittle-ICT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Whittle-ICT is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
e. Whittle-ICT is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op het mediaproduct van de opdrachtgever is aangebracht.
f. De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Whittle-ICT wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Whittle-ICT aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
g. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Whittle-ICT mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
h. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk mede te delen aan Whittle-ICT. Als de opdrachtgever dit niet doet, is deze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die Whittle-ICT daardoor lijdt.
i. Whittle-ICT is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden. Hierbij is het niet van belang of de schade ontstaan is door onoordeelkundig handelen van betrokkenen dan wel veroorzaakt wordt door tekortkomingen aan software die door Whittle-ICT voor onderhoudswerkzaamheden is geadviseerd, dan wel veroorzaakt wordt door het gebruik van andere software dan welke door Whittle-ICT is geadviseerd.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

a. Whittle-ICT noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Reclamatie

a. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Whittle-ICT, waarna Whittle-ICT deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Whittle-ICT binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
b. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

15. Buitengebruikstelling

a. Whittle-ICT heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Whittle-ICT niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Whittle-ICT zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Whittle-ICT kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
b. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door Whittle-ICT gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

16. Wijziging van de voorwaarden

a. Whittle-ICT behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
b. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
c. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

17. Overig

a. Whittle-ICT zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Whittle-ICT.
b. Wanneer Whittle-ICT bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting provider stelt.
c. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Whittle-ICT zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
4. Whittle-ICT is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Whittle-ICT behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Whittle-ICT te plaatsen op de openingspagina van de opgeleverde website. Indien de opdrachtgever dit niet wenst dient hij dit schrijftelijk kenbaar te maken aan Whittle-ICT.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Whittle-ICT en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2. Alleen de rechtbank van Almere, naar onze keuze, is bevoegd.

Comments are closed.